TOOL LOL, THUÊ TOOL LIÊN MINH, CỰC MƯỢT, ỔN ĐỊNH, KHÔNG LỖI, KHÔNG DIS, FAM CHUẨN

Yêu cầu bất cứ ai dùng tool phải tải thêm anti ban riêng mới up trong mục tải tool

Gói chơi đêm được mở từ 19h đến 3h sáng, thuê tool lúc này sẽ được tặng thêm 2 tiếng

Đăng nhập tool lol chậm do đứt cáp quang, tải FakeIP bên dưới là được

Bạn cần đăng nhập trước tiên
DiaThien.Com - Girl xinh, max xinh Tải Tool

Tìm bạn tool đua rank

(Block ngay nick nếu Quảng cáo, Spam, Share Key!)
Lưu ý: Liên hệ hỗ trợ tool ở mục liên hệ bên trên, phòng chat chỉ để tìm bạn đua rank

Tài khoản sắp hết giờ

Sắp xếp theo thứ tự thời gian từ gần tới xa
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 320

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 01:56:33
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 01:31 29/06
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 321

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 02:05:56
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 01:40 29/06
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 322

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 02:26:39
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 02:01 29/06
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 332

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 02:26:50
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 02:01 29/06
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 314

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 02:28:03
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 02:03 29/06
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 333

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 02:46:33
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 02:21 29/06
Tặng 3 tiếng nếu thuê lúc 19h -> 3h
Mã 326

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 04:07:25
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 03:42 29/06
Mã 315

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 06:01:27
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 05:36 29/06
Mã 14

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 06:01:31
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 05:36 29/06
Mã 19

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 06:02:36
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 05:37 29/06
Mã 16

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 06:19:13
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 05:54 29/06
Mã 329

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 06:24:37
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 05:59 29/06
Mã 10

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 06:37:27
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 06:12 29/06
Mã 325

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 06:38:43
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 06:13 29/06
Mã 319

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 07:03:42
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 06:38 29/06
Mã 324

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 07:18:42
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 06:53 29/06
Mã 7

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 07:35:48
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 07:10 29/06
Mã 15

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 07:55:02
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 07:30 29/06
Mã 316

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 07:57:56
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 07:32 29/06
Mã 311

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 08:05:07
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 07:40 29/06
Mã 11

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 08:05:37
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 07:40 29/06
Mã 312

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 08:21:12
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 07:56 29/06
Mã 18

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 08:22:14
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 07:57 29/06
Mã 6

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 08:23:18
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 07:58 29/06
Mã 20

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 08:23:38
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 07:58 29/06
Mã 9

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 08:25:37
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 08:00 29/06
Mã 13

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 08:38:04
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 08:13 29/06
Mã 328

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 08:38:24
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 08:13 29/06
Mã 323

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 08:38:52
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 08:13 29/06
Mã 317

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 08:43:52
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 08:18 29/06
Mã 3

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 08:59:28
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 08:34 29/06
Mã 1

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 09:05:31
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 08:40 29/06
Mã 313

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 09:07:32
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 08:42 29/06
Mã 17

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 09:14:20
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 08:49 29/06
Mã 327

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 09:15:44
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 08:50 29/06
Mã 330

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 09:18:44
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 08:53 29/06
Mã 318

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 09:36:45
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 09:11 29/06
Mã 5

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 09:53:36
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 09:28 29/06
Mã 2

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 09:54:56
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 09:29 29/06
Mã 310

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 10:14:56
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 09:49 29/06
Mã 4

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 10:24:02
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 09:59 29/06
Mã 12

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 10:38:12
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 10:13 29/06
Mã 8

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 10:53:02
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 10:28 29/06
Mã 331

MỌI NƠI

Còn lại: 06/29/2017 15:02:37
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 14:37 29/06
Mã 309

MỌI NƠI

Còn lại: 07/01/2017 05:04:37
+-25p đổi key
Chơi đc lúc 04:39 01/07