TOOL LOL, THUÊ TOOL, TOOL GOE, THUÊ LCS

GoE đã bổ sung tướng Soraka và Olaf

Vlo có 2 loại key là GoE và LCS - Thuê loại nào phải tải tool loại đó mới đăng nhập được

GoE đã cập nhật thêm tướng Cassiopeia và Kata
Bạn cần đăng nhập trước tiên