Kết quả xổ số ngày 26/05/2018 - 05:01:52

(theo http://xskt.com.vn/)

36  94  70  72  96  95  48  52  79  75  37  44  05  44  21  39  45  59  56  21  35  48  44  55  29  84  11  
Tham gia chơi
Mới chơi
Nguyễn Hoàng Chương đã đặt 5000đ với số 29
25-05-2018
Bùi Duy Phụng đã đặt 3000đ với số 50
25-05-2018
Nghiêm Họ Trai đã đặt 10000đ với số 68
25-05-2018
Núi Çòii đã đặt 10000đ với số 41
24-05-2018
Nguyễn Hoàng Chương đã đặt 5000đ với số 49
24-05-2018
Nguyễn Hoàng Chương đã đặt 5000đ với số 06
24-05-2018
Bùi Duy Phụng đã đặt 5000đ với số 11
23-05-2018
Đạt Bê đã đặt 5000đ với số 58
23-05-2018
Nguyễn Hoàng Chương đã đặt 5000đ với số 49
23-05-2018
Mạnh Trần đã đặt 1000đ với số 14
23-05-2018
Đạt Bê đã đặt 10000đ với số 08
22-05-2018
Đạt Bê đã đặt 10000đ với số 38
22-05-2018
Đồng đã đặt 9000đ với số 99
21-05-2018
Bùi Duy Phụng đã đặt 2000đ với số 51
20-05-2018
Đồng đã đặt 3000đ với số 01
20-05-2018
Đạt Bê đã đặt 10000đ với số 55
20-05-2018
Đạt Bê đã đặt 10000đ với số 00
20-05-2018
Đạt Bê đã đặt 2000đ với số 97
19-05-2018
Đồng đã đặt 1000đ với số 98
19-05-2018
Vương China đã đặt 1000đ với số 35
19-05-2018
Thanh Ngoan đã đặt 2000đ với số 15
18-05-2018
Đạt Bê đã đặt 5000đ với số 31
18-05-2018
Đạt Bê đã đặt 5000đ với số 13
18-05-2018
Đạt Bê đã đặt 3000đ với số 10
18-05-2018
Đạt Bê đã đặt 2000đ với số 84
18-05-2018
Đạt Bê đã đặt 3000đ với số 55
18-05-2018
Gã Hề đã đặt 20000đ với số 10
18-05-2018
Đồng đã đặt 3000đ với số 69
18-05-2018
Gã Hề đã đặt 5000đ với số 69
17-05-2018
Bùi Duy Phụng đã đặt 2000đ với số 72
17-05-2018
Bảng vàng: Mới trúng
Nguyễn Hoàng Chương vừa trúng 15000đ
Trả thưởng số 29 cho ngày ngày 25-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 15,000
Núi Çòii vừa trúng 30000đ
Trả thưởng số 41 cho ngày ngày 24-05-2018. Tài khoản tăng từ 20,000 lên 50,000
Nguyễn Hoàng Chương vừa trúng 15000đ
Trả thưởng số 49 cho ngày ngày 24-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 15,000
Nguyễn Hoàng Chương vừa trúng 15000đ
Trả thưởng số 49 cho ngày ngày 23-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 15,000
Đạt Bê vừa trúng 30000đ
Trả thưởng số 08 cho ngày ngày 22-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 30,000
Đạt Bê vừa trúng 30000đ
Trả thưởng số 55 cho ngày ngày 20-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 30,000
Đạt Bê vừa trúng 6000đ
Trả thưởng số 84 cho ngày ngày 18-05-2018. Tài khoản tăng từ 6,000 lên 12,000
Đạt Bê vừa trúng 6000đ
Trả thưởng số 84 cho ngày ngày 18-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 6,000
Đồng vừa trúng 9000đ
Trả thưởng số 69 cho ngày ngày 18-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 9,000
Ṥǩy vừa trúng 12000đ
Trả thưởng số 39 cho ngày ngày 14-05-2018. Tài khoản tăng từ 5,000 lên 17,000
Thanh Duy vừa trúng 3000đ
Trả thưởng số 17 cho ngày ngày 13-05-2018. Tài khoản tăng từ 1,000 lên 4,000
Ṥǩy vừa trúng 15000đ
Trả thưởng số 45 cho ngày ngày 12-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 15,000
Ṥǩy vừa trúng 6000đ
Trả thưởng số 01 cho ngày ngày 09-05-2018. Tài khoản tăng từ 6,000 lên 12,000
Ṥǩy vừa trúng 6000đ
Trả thưởng số 01 cho ngày ngày 09-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 6,000
Ṥǩy vừa trúng 12000đ
Trả thưởng số 32 cho ngày ngày 08-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 12,000
Tốnq.Thái Cao.Thành vừa trúng 15000đ
Trả thưởng số 82 cho ngày ngày 06-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 15,000
Nguyễn Tuấn vừa trúng 9000đ
Trả thưởng số 25 cho ngày ngày 03-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 9,000
Ck Thảo vừa trúng 9000đ
Trả thưởng số 11 cho ngày ngày 02-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 9,000
Top Bảng Vàng 30 ngày qua
1 Đạt Bê đã trúng 33000đ
Trả thưởng số 63 cho ngày ngày 26-04-2018. Tài khoản tăng từ 500 lên 33,500
2 Đạt Bê đã trúng 30000đ
Trả thưởng số 08 cho ngày ngày 22-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 30,000
3 Đạt Bê đã trúng 30000đ
Trả thưởng số 55 cho ngày ngày 20-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 30,000
4 Bin'n No'o đã trúng 30000đ
Trả thưởng số 62 cho ngày ngày 01-05-2018. Tài khoản tăng từ 10,000 lên 40,000
5 Núi Çòii đã trúng 30000đ
Trả thưởng số 41 cho ngày ngày 24-05-2018. Tài khoản tăng từ 20,000 lên 50,000
6 Bin'n No'o đã trúng 30000đ
Trả thưởng số 04 cho ngày ngày 29-04-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 30,000
7 Bin'n No'o đã trúng 30000đ
Trả thưởng số 12 cho ngày ngày 29-04-2018. Tài khoản tăng từ 30,000 lên 60,000
8 Nguyễn Hoàng Chương đã trúng 15000đ
Trả thưởng số 49 cho ngày ngày 23-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 15,000
9 Tốnq.Thái Cao.Thành đã trúng 15000đ
Trả thưởng số 82 cho ngày ngày 06-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 15,000
10 Nguyễn Hoàng Chương đã trúng 15000đ
Trả thưởng số 29 cho ngày ngày 25-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 15,000
11 Ṥǩy đã trúng 15000đ
Trả thưởng số 45 cho ngày ngày 12-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 15,000
12 Nguyễn Hoàng Chương đã trúng 15000đ
Trả thưởng số 49 cho ngày ngày 24-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 15,000
13 Tốnq.Thái Cao.Thành đã trúng 15000đ
Trả thưởng số 75 cho ngày ngày 28-04-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 15,000
14 Ṥǩy đã trúng 12000đ
Trả thưởng số 39 cho ngày ngày 14-05-2018. Tài khoản tăng từ 5,000 lên 17,000
15 Ṥǩy đã trúng 12000đ
Trả thưởng số 32 cho ngày ngày 08-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 12,000
16 Đồng đã trúng 9000đ
Trả thưởng số 69 cho ngày ngày 18-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 9,000
17 Nguyễn Tuấn đã trúng 9000đ
Trả thưởng số 25 cho ngày ngày 03-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 9,000
18 Ck Thảo đã trúng 9000đ
Trả thưởng số 11 cho ngày ngày 02-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 9,000
19 Nguyễn Tiến Dũng đã trúng 9000đ
Trả thưởng số 53 cho ngày ngày 01-05-2018. Tài khoản tăng từ 0 lên 9,000
20 Nguyễn Tiến Dũng đã trúng 9000đ
Trả thưởng số 53 cho ngày ngày 01-05-2018. Tài khoản tăng từ 9,000 lên 18,000