Hướng dẫn cách sửa lỗi không hiện tool GoE trong game

NẾU TRƯỜNG HỢP KO HIỆN MENU THÌ CÁC BẠN CÓ THỂ CÀI LẠI PHẦN MỀM HỖ TRỢ = TAY

1. VC2015 X86 https://download.microsoft.com/download/0/6/4/064F84EA-D1DB-4EAA-9A5C-CC2F0FF6A638/vc_redist.x86.exe

2. VC2015 X64 https://download.microsoft.com/download/0/6/4/064F84EA-D1DB-4EAA-9A5C-CC2F0FF6A638/vc_redist.x64.exe