Tool Riot bố sung Irelia, Vladimir, fix ad

Tool Riot đã bổ sung combo tướng Irelia, fix lại Vladimir, và một số lỗi nhỏ cho một số tướng ad
Tool.Vlo.Vn